ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความรู้

สานต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และรองรับการขับเคลื่อนในทศวรรษต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ประเด็นการขับเคลื่อน

การเมืองท้องถิ่น

ภาคราชการ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

การปฏิรูปการศึกษา

ภาคธุรกิจ

เครือข่ายระหว่างประเทศ

ศาสนา

กฎหมาย

แนวความสุข

เรียนรู้/ปฏิบัติการ

รวมพลนักสร้างสรรค์

Chairak Than.

1 ปฏิบัติการ

กระทรวงการต่างประเทศ

6 ปฏิบัติการ

yanisa

1 ปฏิบัติการ

นงนุช จิตร์บำรุง

1 ปฏิบัติการ

นายสุขขี นนท์ศิริ

2 ปฏิบัติการ

สมประสงค์ มะลิหอม

1 ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ปฏิบัติการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1 ปฏิบัติการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้