×
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ Profile Pictureเกี่ยวกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิต มีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ภูมิความรู้และประสบการณ์

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่ง สู่สูงวัยสร้างเมือง และลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ที่จัดโดยความร่วมมือ ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สูงวัยสร้างเมือง เศรษฐกิจพอเพียง สุขปลอดภัย - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สูงวัยสร้างเมือง เศรษฐกิจพอเพียง สุขปลอดภัย - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เริ่มต้นในปี 2564 โดยใช้หลักประชากรผู้สูงอายุ 20% จากจำนวนประชากรทั้ง หมด ในอนาคตเมื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงเตรียมพร้อมสร้างสภาพแวดล้อม และชุมชนที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลายให้มีความสุข
www.thaihealth.or.th
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

ตอบคำถามได้แบบละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ : การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
www.dop.go.th
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

พม. จัดการประชุมเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการขยายผล

พม. จัดการประชุมเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการขยายผล หวังส่งเสริมการนำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติทั่วประเทศ

10 ส.ค. 59 เวลา 11.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการขยายผล พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องราชา 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
www.m-society.go.th
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • การปฏิรูปการศึกษา
  • กรมกิจการผู้สูงอายุ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร