ทีมวิจัยนครปฐม เดินหน้าต่อตามรอยพ่อสืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง...

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา กิจกรรม Workshop นักวิจัย เฟส 2 ที่เติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี และนักวิชาการจากจังหวัดระนอง เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการทำงาน บรรยากาศพูดคุยเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อคนมีใจได้มาทำงานร่วมกัน บางท่านเป็นนักวิจัยที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน ทำให้ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน เพราะมีหัวใจในการทำงานเพื่อการพัฒนาเหมือนกัน นอกจากสร้างความเข้าใจให้ตรงกันแล้ว ยังได้ร่วมกันแบ่งเขตพื้นที่่ในการทำงานร่วมกัน

imageimage
+12
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

เวทีทบทวนศักยภาพและออกแบบกรอบ เกณฑ์ตัวชี้วัด
...หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพ ปัญหา และ ภูมิสังคมของพื้นที่แล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการยกระดับการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทบทวนวรรณกรรมโดยการสนทนากลุ่ม ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนทุนและศักยภาพของ อปท.
แต่ละแห่ง” ในด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้จากการระดมความคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชน ท้องที่และท้องถิ่น ทำให้เกิดประเด็น กรอบ เกณฑ์ของตัวชี้วัดระดับการเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของอปท.

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลตำบล ศึกษาดูงานการหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....
โดยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล 4 พื้นที่ 2 ตำบลได้แก่
1. สหกรณ์ข้าวคลองโยง
2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านคลองโยง
3. การจัดการขยะต้นทาง หมู่บ้านสหกรณ์หมู่ 1 คลองโยง
4. ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ตำบลวัดแค
ทำให้คณะวิจัยทราบถึงบทบาทการทำงานร่วมกันและการหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชน และทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นจริง ปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการสังเคราะห์ตัวชี้วัด

image
image
+6
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

ก้าวแรก....เวทีประชุมร่วมกับ คณะทำงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะวิจัยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน บรรยายเรื่อง “ศาสตร์พระราชา
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

image
image
+4
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • ผู้ร่วมปฏิบัติการ
  • Natesuda
  • แนวความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง นครปฐม Thailand