×
ศึกษาดูงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Profile Pictureเกี่ยวกับ
ร่วมเรียนและสืบสานแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไปสู่เยาวชน สถาบันการศึกษา และชุมชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

รายละเอียด

ผลผลิต “ปลา” ที่ได้จากการเลี้ยงแบบผสมผสาน จะแปรผันไปกับชนิดและ
ปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรือนรวมทั้งชนิดและขนาดของปลาที่ปล่อย นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเลี้ยงด้วย ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบมาก คือ อัตราการรอดชีวิตของสัตว์มีอัตราการรอดต่ำ และจาก
การทดลองโดยเลี้ยง “เป็ดบาบาลีลูกผสม” ร่วมกับ “ปลานิลแดง” ซึ่งเป็นปลากินพืช
และสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการกินแพลงตอนเป็นอาหารหลัก พบว่ามีความ
เหมาะสมมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดชีวิต
สูงกว่า อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วย

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

"สมุนไพรภูพาน"
สมุนไพรเป็นสิ่งที่สังคมไทย ให้การยอมรับในการใช้บำบัดบรรเทาและฟื้นฟู
รักษาโรค ตามวิธีการแพทย์แผนไทยมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เป็นเวลาช้านาน ซึ่ง
สมุนไพรนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก คุณประโยชน์ของ
สมุนไพรนั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลการรักษาและความ
ปลอดภัย เมื่อมีการนำมาใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการแพทย์แผนไทย ประกอบกับ
สภาวะการปัจจุบัน มีวิธีการรักษาตามวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน จะต้องนำเข้า ตัวยา
และสารเคมีเพื่อใช้ในการรักษานั้นเป็นมูลค่ามหาศาล

imageimage
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

“ดินของพ่อ” งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน มีภารกิจหลักคือ ทดสอบ สาธิต และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินที่มีความ อุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีปัญหาต่างๆ ให้สามารถปลูกและให้ผลผลิตพืชได้ โดยอาศัยวิธีการที่ง่ายและเหมาะสมกับ ท้องถิ่น และเกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ เช่น การใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยการปลูกพืชตระ****ลถั่ว การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารเร่งจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนการผลิตและรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ดินลูกรัง และพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ตลอดจนปลูกหญ้า แฝกเพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • แนวความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ