×

เกี่ยวกับ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ต่อไป

รายละเอียด

  • ตำแหน่งที่ตั้ง ทำเนียบรัฐบาล แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • เว็บไซต์ http://www.opm.go.th/opse

ปฏิบัติการ
0
ไม่พบปฏิบัติการ
ความรู้
0
ไม่พบฐานความรู้
  • 0 โพสต์
  • 900 ความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง ทำเนียบรัฐบาล แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • เกี่ยวกับ
  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะได้ร่วมกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
    การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 - 2560) ต่อไป
  • ลิงค์โซเชียล