×
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ระยะที่ 2 Profile Pictureเกี่ยวกับ
เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2 มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด