×

รายละเอียด

  • ชาย

  • 14-February-1983

  • อาศัยอยู่ ไทย

  • ตำแหน่งที่ตั้ง Bangkok, Thailand

  • ผลงานวิจัย - การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม : SE & SROI (The Analysis of Social Return on Investment of Community Enterprise at Samut Songkhram Province)
    - โครงการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกะทิผง (Business Feasibility Study of Coconut Cream Powder)

ปฏิบัติการ
0
ไม่พบปฏิบัติการ
ความรู้
0
ไม่พบฐานความรู้