ปฏิบัติการ แนวความสุข
user

14/08/2562 วันนี้ อ.วรรณา ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

โดยได้พูดคุยกับประธานสภาตำบลหนองยาง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และคนในชุมชน พร้อมเยี่ยมชมประวัติความเป็นมาชุมชนและบรรยากาศภายในชุมชน ยังคงมีการอนุรักษ์เลี้ยงควายและมีบ่อน้ำสาธารณะประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เป็นอีกชุมชนที่ดีมากอีกที่หนึ่งเลย

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เรือนร่มไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท ระยะที่ 2

05/08/62 ภาคเช้า 6. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารงานอย่างโปร่งใสตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอปท.” โดย คุณพวงทิพย์ วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผนดิน จ.อุทัยธานี


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เรือนร่มไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท ระยะที่ 2

05/08/62 ภาคเช้า KM กิจกรรมทั้งสองวัน ในกระบวนการ Kiesen การทำงานกลุ่มให้ดีขึ้นอย่างไร, จัดการความรู้ 3 Ls จากการดูงานตลาดเจ้าค่ะ และกระบวนการ Want สู่ Need


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เรือนร่มไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท ระยะที่ 2

04/08/62 ภาคบ่าย การแนะนำการเผยแพร่ข้อมูลของอบต.หาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์ ทางเว็บไซต์ เทียบเคียงกับตัวชีวัดข้อ 2 เรื่อง การวางแผนและจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม


แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เรือนร่มไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท ระยะที่ 2

04/08/62 ภาคบ่าย นายกอบต.เขาดิน บอกเล่าความเป็นมาของตลาดเจ้าค่ะ และศึกษาดูงาน “ตลาดเจ้าค่ะ ลานวัฒนธรรม ริมน้ำปิง

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม เรือนร่มไม้รีสอร์ท อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ในโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอปท.ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท ระยะที่ 2

04/08/62 ภาคเช้า เวทีเรียนรู้ “การเทียบเคียงความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของอปท.เด่น” โดยนำเสนอทั้ง 3 อปท. โครงข่ายกายภาพของอบต.เขาดิน การบริหารคนและจิตอาสาทต.สว่างอารมณ์ และการวางแผนการทำงานส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอบต.ประดู่ยืน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่อปท.อื่นๆ แลtกระบวนการ 3 Ls หลังจากการฟัง