ปฏิบัติการ การเมืองท้องถิ่น
user
สมพงษ์ พงษ์ศรียา

22 ผู้ติดตาม

ข้อมูลผู้สร้างปฏิบัติการ

นิสิต ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

โปรไฟล์
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่ปฏิบัติการ

สกลนคร ประเทศไทย