ปฏิบัติการ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
user

ดิฉัน นางสาวนิศารัตน์ นักเรียง นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่ทางมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจเพียงและความรู้ทางการเกษตร โดยได้รับจากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดิฉันจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาบริหารจัดการการและต่อยอดสร้างความเป็นอยู่ของครอบครัวและเพื่อนบ้านให้มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามพระราชดำริของพ่อหลวง #[79]

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

6. #[78] 3 ดำ โดยเจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมการเลี้ยงไก่ดำภูพาน หมูดำภูพาน โคดำภูพาน นอกจากนี้ยังได้เข้าชมและรับความรู้การเลี้ยงกระต่าย การเลี้ยงโคแต่ละชนิด และการเลี้ยงกวาง เพื่อนำเขาอ่อนไปสกัดเป็นยา การปลูกหญ้า และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้เกษตรกรได้นำไปใช้ด้วย

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

5. #[77] โดยหน้าที่ได้พาเดินชมป่าที่ทำการปลูกไว้ ว่าสามารถเพาะเห็ดพื้นบ้านได้ เช่น เห็ดระโงก เห็ดขม เป็นต้น และได้เข้าชมการอนุรักษ์สมุนไพรในป่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีความเหมือนกันมาก

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

4. #[76] เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกผักผลไม้ไว้รับประทาน และเลี้ยงสัตว์ไว้ทำประโยชน์ กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน พึ่งพาอาศัยระหว่างสัตว์กับพืช การใช้พืชสมุนไร การเลี้ยงจิ้งหรีด การทำน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

3. #[73] โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ดีมาก ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาต้องมีความสมบูรณ์ การผสมเทียม การอนุบาลลูกปลา และนำชมการเลี้ยงปลาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งการเลี้ยงแบบต่างๆที่ศูนย์จัดทำขึ้น และได้ดูการเลี้ยงกบคอนโดด้วย

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

2. #[74] ทำให้ทราบว่าเห็ดมีกี่ชนิดและต้องใช้อากาศหรืออุณหภูมิใดในการเติบโต พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำก้อนเชื้อเห็ดก่อนที่จะนำไปทำการเปิดดอกที่โรงเรือน สามารถทำเป็นอาชีพหรือทำงานเป็นงานอดิเรกกินในครัวเรือนได้

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งนี้ ทางคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นอย่างดี และทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้นำเข้าชมกิจกรรมภายในศูนย์ ดังนี้

1. #[75] อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทำให้ทราบวัตถุประสงค์การและหน้าที่หลักในการการจัดตั้ง ตลอดทั้งการขยายองค์ความรู้ที่ศูนย์มีต่อประชาชนนั้นทำอย่างไร เป็นการพัฒนาอย่างเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

#[72] ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ครอบคลุมทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ได้แก่
1. งานชลประทาน สร้างแหล่งเก็บกักน้ำ
2. งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม
3. งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
4. งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง
5. งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์
6. งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน
7. งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน
8. งานส่งเสริมการเกษตร
9. งานศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง จัดระเบียบชุมชน
10. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สามารถเข้าชมเว็บไซด์ของศูนย์ได้ที่ : http://puparn.rid.go.th/web_th/

Home

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
puparn.rid.go.th
แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
user

#[71] ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ต.ห้วยยาง จ.สกลนคร : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานขึ้น เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ออกจากอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ๑๓,๓๐๐ ไร่ การดำเนินงานแบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาการเกษตรประมาณ ๒,๓๐๐ ไร่ พื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก : เริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นต้นมา

แสดงความคิดเห็น (0)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ และเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ณ... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ

เทศบาลนครสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย