ปฏิบัติการ ภาคธุรกิจ
user

http://seb.cm.mahidol.ac.th/seb/index.php/seinbusiness

Sufficiency Economy Business - ธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง

ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยชุดแรกจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อศึกษาองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ขับเคลื่อนในภาคธุรกิจของประเทศ การดำเนินการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากงานวิจัยชุดแรก คณาจารย์ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
seb.cm.mahidol.ac.th
แสดงความคิดเห็น (2)
ส่ง
ให้ความสุข
25 25
+25
-25
0
เกี่ยวกับโครงการ

มูลนิธิมั่นพัฒนา และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ www.seb.cm.mahidol.ac.th... อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ปฏิบัติการ