×

เกี่ยวกับ
มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

รายละเอียด

 • ชาย

 • อาศัยอยู่ ไทย

 • ตำแหน่งที่ตั้ง สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

 • ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

 • ผลงานวิจัย การศึกษาปฏิรูป หรือปฏิวัติ (2518)
  การศึกษากับการมีงานทำ (2528)
  การเตรียมอุดมศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา (2532)
  ค่าแรงต่ำ (2532)
  การศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย (2537)
  ปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย ภาคการประชุมที่ 1 ภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (2539)
  พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
  พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
  พัฒนาชนบทไทย : สมุทัยและมรรค (2539)
  ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา (2542)
  พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ (2544)
  ทำอย่างไรจึงจะได้ป่าและพื้นที่สีเขียวคืนมา , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (2545)
  เมื่อบรรษัทครองโลก = When corporations rule the world , พิมพ์ครั้งที่ 2 (2546)
  เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ (2546)
  การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (2546)
  การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา (2546)
  สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง , พิมพ์ครั้งที่ 3 (2550)
  จัดการอย่างไรจึงจะได้ป่า
  การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถาบันอุดมศึกษา : รายงานการศึกษา โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โครงการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเขียน และบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  การยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดดด้วยวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และการเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
  พุทธเศรษฐศาสตร์ : ฉบับนิสิต นักศึกษาและประชาชน
  เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์
  สังเคราะห์องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 • ประสบการณ์ พ.ศ. 2517 - 2518 กรรมการวางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษา
  พ.ศ. 2519 - 2520 อาจารย์รับเชิญภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
  พ.ศ. 2520 - 2527 นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์และสังคมประยุกต์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
  พ.ศ. 2531 - นักวิจัยรับเชิญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟรียูนิเวอร์ซิตี้แห่งนครเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
  พ.ศ. 2535 - นักวิจัยรับเชิญ ศูนย์วิจัยนานาชาติวนศาสตร์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  พ.ศ. 2537 - 2538 ศาสตราจารย์รับเชิญ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น
  พ.ศ. 2542 - ศาสตราจารย์รับเชิญ ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน
  พ.ศ. 2544 - ศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  พ.ศ. 2545 - กีรตยาจารย์ วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 5 โพสต์
 • 1000 ความสุข

 • ชาย
 • อาศัยอยู่ ไทย
 • ตำแหน่งที่ตั้ง สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
 • เกี่ยวกับ
 • มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏบัติ โดยผลงานทางวิชาการต่างๆ ของอาจารย์ ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อการศึกษา และนำไปเป็นฐานในการประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นผลงานที่เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย