ประเพณีโบราณที่ศาลเจ้า

ประเพณีโบราณที่ศาลเจ้า

วันนี้ดิฉันได้ถูกรับเชิญไปตีระฆังที่ศาลเจ้าพ่อแม่กลอง เพื่อเป็นแบบตามประเพณีโบราณ..

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน

ใช้จ่าย 3 ส่วน และเก็บออม 1 ส่วน

ทำความดีเพื่อสังคมไทย

ทำความดีเพื่อสังคมไทย

ไปงานกาชาดเพื่อไปอุดหนุนพี่ๆทหารผ่านศึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมเพราะกาชาดช่วยผู้ที่ปร?..

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิ..

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เริ่มดำเนินการปี 2536 ตั้งอยู่เลขที่ 329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จัง..

การศึกษาดูงาน/และสิ่งที่ตัวเองสนใจ

การศึกษาดูงาน/และสิ่งที่ตัวเองสนใจ

เป็นแสดงถึงความสนใจของตัวกะผมเองเท่านั้น..

SEPPAPER_PRASOPCHOKE

SEPPAPER_PRASOPCHOKE

THE PHILOSOPHY OF THE SUFFICIENCY ECONOMY:
A CONTRIBUTION TO THE THEORY
OF DEVELOPMENT
B..

หลักการทรงงาน 23 ข้อ

หลักการทรงงาน 23 ข้อ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อ่านร..

ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท

ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท

โครงการถอดรหัส 100 องคก์รหลากสุข : ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท <br>อ่านรายละเอียดได้ที่ file:///C:/Use..

พืชสวนครัวปลอดสารพิษ สู่ชีวิตพอเพียง

พืชสวนครัวปลอดสารพิษ สู่ชีวิตพอเพียง..

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้พออยู่ พอกิน แล้วแบ่งปัน..


Day

Popular

Week

Popular

Month

Popular


Most Comment


ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น