ข้อมูลสมาชิก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กรขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2535 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม

ปฏิบัติการ (2)

ทรัพยากรการเรียนรู้ (2)

user
post-image

user
post-image

งานวิจัยนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเศรษฐกิจทุกสาขา

user
post-image

หนังสือชื่อเรื่อง เหลียวหลังเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษหน้า (2556 – 2565) โดย ศ.ดร.อภิชัย...

user
post-image

เพาะพันธุ์ปัญญาเฟส 2 มุ่งปลูกปัญญาให้เด็กไทยเรียนรู้วิจัยเศรษฐกิจพอเพียง