user
post-image

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ และเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง จ.สกลนคร (Puparn Royal Development Study Centre)