×
โครงการสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป. ลาว Profile Pictureเกี่ยวกับ
โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนฯ ที่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เป็นการใช้แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน และเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนใน สปป. ลาว

รายละเอียด

การดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ ในระยะที่ 1 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560

พิธีมอบ-รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พิธีมอบ-รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ - รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
vientiane.thaiembassy.org
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนันสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว

ข่าวและกิจกรรม : รัฐบาลไทย สนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป. ลาว - กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า) นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง สปป.ลาว โดยมีนายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ปริญญาเอก กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว
tica.thaigov.net
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • เครือข่ายระหว่างประเทศ
  • กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง Laos