×
ศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ต.ห้วยยาง จ.สกลนคร (Puparn Royal Development Study Centre) Profile Pictureเกี่ยวกับ
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ และเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดโครงการศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยยาง จ.สกลนคร (Puparn Royal Development Study Centre)

รายละเอียด

    • การศึกษาระดับอุดมศึกษา
    • ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลนครสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย

ดิฉัน นางสาวนิศารัตน์ นักเรียง นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เอกการสอนภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่ทางมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจเพียงและความรู้ทางการเกษตร โดยได้รับจากประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ดิฉันจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาบริหารจัดการการและต่อยอดสร้างความเป็นอยู่ของครอบครัวและเพื่อนบ้านให้มีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามพระราชดำริของพ่อหลวง #ขอบคุณค่ะ

imageimage
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

6. #กิจกรรมเข้าชมความรู้มหัศจรรย์ 3 ดำ โดยเจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมการเลี้ยงไก่ดำภูพาน หมูดำภูพาน โคดำภูพาน นอกจากนี้ยังได้เข้าชมและรับความรู้การเลี้ยงกระต่าย การเลี้ยงโคแต่ละชนิด และการเลี้ยงกวาง เพื่อนำเขาอ่อนไปสกัดเป็นยา การปลูกหญ้า และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดให้เกษตรกรได้นำไปใช้ด้วย

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

5. #กิจกรรมเข้าชมความรู้การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ โดยหน้าที่ได้พาเดินชมป่าที่ทำการปลูกไว้ ว่าสามารถเพาะเห็ดพื้นบ้านได้ เช่น เห็ดระโงก เห็ดขม เป็นต้น และได้เข้าชมการอนุรักษ์สมุนไพรในป่า ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีความเหมือนกันมาก

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

4. #กิจกรรมเข้าชมความรู้การปลูกผักผลไม้และการเลี้ยงสัตว์ในสวน เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกผักผลไม้ไว้รับประทาน และเลี้ยงสัตว์ไว้ทำประโยชน์ กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน พึ่งพาอาศัยระหว่างสัตว์กับพืช การใช้พืชสมุนไร การเลี้ยงจิ้งหรีด การทำน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น

imageimageimage
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น

3. #กิจกรรมเข้าชมความรู้การประมง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ดีมาก ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาต้องมีความสมบูรณ์ การผสมเทียม การอนุบาลลูกปลา และนำชมการเลี้ยงปลาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งการเลี้ยงแบบต่างๆที่ศูนย์จัดทำขึ้น และได้ดูการเลี้ยงกบคอนโดด้วย

imageimage
+4
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • ตำแหน่งที่ตั้ง เทศบาลนครสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย