×
ปลานิลแดง  ภูพาน  จ.สกลนคร Profile Pictureเกี่ยวกับ
แหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียด

ผลผลิต “ปลา” ที่ได้จากการเลี้ยงแบบผสมผสาน จะแปรผันไปกับชนิดและ
ปริมาณสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรือนรวมทั้งชนิดและขนาดของปลาที่ปล่อย นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเลี้ยงด้วย ซึ่งจากการทดลองเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
ที่ผ่านมา ปัญหาที่พบมาก คือ อัตราการรอดชีวิตของสัตว์มีอัตราการรอดต่ำ และจาก
การทดลองโดยเลี้ยง “เป็ดบาบาลีลูกผสม” ร่วมกับ “ปลานิลแดง” ซึ่งเป็นปลากินพืช
และสามารถเจริญเติบโตได้ดีโดยการกินแพลงตอนเป็นอาหารหลัก พบว่ามีความ
เหมาะสมมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดชีวิต
สูงกว่า อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วย

imageimage
+2
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจ แชร์ และแสดงความคิดเห็น
  • แนวความสุข
  • ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Huai Yang, Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakh