การส่งเสริม SEP for SDGs Partnership โดย TICA

การส่งเสริมหุ้นส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์เมื่อ April 6, 2018 ใน เครือข่ายระหว่างประเทศ.

กระทรวงการต่างประเทศ
33 ผู้ติดตาม 171 เปิดอ่าน   
การส่งเสริม SEP for SDGs Partnership โดย TICA

การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership

เรียนรู้รายละเอียดโดยคลิกที่นี่

Please study more by click at here

For more information please click at here