เศรษฐกิจพอเพียง : PR MODEL

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับเกษตรกรรม

โพสต์เมื่อ August 3, 2018 ใน แนวความสุข.

Mr. Wichean Vachiraserechai
22 ผู้ติดตาม 277 เปิดอ่าน   
เศรษฐกิจพอเพียง : PR MODEL

โครงการอบรม PR MODEL เป็นการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติประยุกต์ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับเกษตรรุ่นใหม่พัฒนา เรียนรู้วิธีการห่มดินตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อพัฒนดินให้ดีตามธรรมชาติ เมื่อดินดีถึงขีดสุดการทำเกษตรก็จะส่งผมให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุล สู่ชีวิตที่ยั่งยืน บรรยายโดย อ.รัชยุทธ วรรณศิริบุญ และคณะ เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๑ ณ สวนบุษบา จ.ราชบุรี