การลดต้นทุนการขุนสุกรด้วยมันสำประหลัง

การลดต้นทุนการขุนสุกรด้วยมันสำประหลัง

โพสต์เมื่อ August 8, 2018 ใน แนวความสุข.

สำเนียง
18 ผู้ติดตาม 35 เปิดอ่าน   
การลดต้นทุนการขุนสุกรด้วยมันสำประหลัง

   มันสำประหลัง มีการผลิตในประเทศไทย น้ำหนักสด ประมาณ 16 – 24 ล้านตัน ต่อปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 52 – 53 ส่งขาย ต่างประเทศพบว่ามีเพิ่มร้อยล่ะ10 – 12 เท่านั้นที่ใช้ในการผลิตอาหาร สัตว์ ซึ่งมันเส้นอัดเม็ดมีโปรตีน 2 % มันเส้นอัดเม็ดจัดเป็นอาหาร ประเภทที่ให้ที่ให้พลังงาน เช่นเดียวกับข้าวโพดที่มีโปรตีน 8 % และ ปลายข้าวซึ่งมีที่มีโปรตีน 8 % ในการการแก้ปัญหาโปรตีนต่ำในมัน เส้นโดยการเพิ่มวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์โปรตีนสูง เช่นกากถั่วเหลือง ที่มีโปรตีน 44 % หรือปลาป่นที่มีโปรตีน 60 % จะช่วยให้มันเส้นอัดเม็ด มีโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวโพดหรือปลายข้าวในสูตรอาหารสัตว์ได้ ดังนี มันเส้น 0.87 กิโลกรัม รวมกับ กากถัวเหลือง ( 44 % ) 0.13 กิโลกรัม เท่ากับ ข้าวโพดหรือปลายข้าว 1 กิโลกรัม หรือมันเส้น 0.89 กิโลกรัม รวบกับ ปลาป่น ( 60 % ) 0.11 กิโลกรัม เท่ากับข้าวโพดหรือ ปลายข้าว 1 กิโลกรัม ดังนั น ส่วนผสมของมันเส้นกากถั่วเหลืองหรือปลา ป่นสามารถลดต้นทุนค่าอาหารสุกรในระยะขุนได้

ป้ายกำกับ: มันสำประหลัง,