คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เริ่มดำเนินการปี 2536 ตั้งอยู่เลขที่ 329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

โพสต์เมื่อ October 2, 2018 ใน แนวความสุข.

สำนักงาน กปร.
9 ผู้ติดตาม 59 เปิดอ่าน   
คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

    โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เริ่มน้อมนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรท่ามกลางปัญหาด้านงบประมาณภาครัฐที่มีจำกัด แต่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มต้นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสู่เจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมรับรู้ เข้าใจสถานการณ์และร่วมหาหนทางบรรเทาแก้ไขปัญหาด้วยหลักคำสอนทางพุทธศาสนา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdpb.go.th/th/Download/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-c130/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3-v6025

ป้ายกำกับ: สำนักงาน กปร.,