×
ทีมวิจัยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท.สู่การขับเคลื่อนประเทศไทย Profile Pictureเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทต่อการเมืองระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ถ้าการเมืองท้องถิ่นมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสูง ก็สามารถนำพาให้การเมื่องระดับประเทศมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นภารกิจหลักของพวกเรา

รายละเอียด

ยังไม่มีใครโพสต์

  • Private
  • การเมืองท้องถิ่น
  • 2 โพสต์

  • เกี่ยวกับ
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทต่อการเมืองระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ถ้าการเมืองท้องถิ่นมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงสูง ก็สามารถนำพาให้การเมื่องระดับประเทศมีความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นภารกิจหลักของพวกเรา