×
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบนถนนหมายเลข 48 จ.เกาะกง กัมพูชา Profile Pictureเกี่ยวกับ
การเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน ของหมู่บ้านบางขยักครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาขยายผลการดำเนินงาน ในหมู่บ้านบางขยักเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านให้กับประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดเกาะกง และประเทศกัมพูชา

รายละเอียด

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบนถนนหมายเลข 48 จ.เกาะกง กัมพูชา ยังไม่มีโพสต์ใดๆ

  • เครือข่ายระหว่างประเทศ
  • กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง Cambodia